Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy

OGŁOSZENIE

WYKAZU  NIERUCHOMOŚCI   d o   d z i e r ż a w y

 

Na podstawie art.35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 65. ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy .

 • działka nr 46/4 o powierzchni 0,3562 ha w Baranowie wpisane w KW SU1S/00022060/1
 • działka nr 27/5 o powierzchni 0,1463 ha w Baranowie wpisana w KW SU1S/00041582/5
 • działka nr 143/2 o powierzchni 0,0759 ha w Jałowie wpisana w KW SU1S/00022387/9
 • działka nr 143/5 o powierzchni użytków 0,1587 ha w Jałowie (bez budynku) w KW SU1S/00022387/9
 • działka nr 118/7 o powierzchni 0,1773 ha w Jasionowie wpisana w KW SU1S/00065967/2
 • działka nr 214/7 o powierzchni 1,1919 ha w Pobondziach wpisana w KW SU1S/00049415/0
 • działka nr 112/1 o powierzchni 0,2018 ha w Postawelach wpisana w KW SU1S/00069944/3
 • działka nr 242 o powierzchni  użytków roln. 0,4163 ha w Postawelach wpisana w KW SU1S/00069944/3
 • działka nr 268 o powierzchni użytków rol. 1,4947 ha w Poszeszupiu wpisana KW SU1S/00056724/1
 • działka nr 303/2 o powierzchni użytków roln. 0,5946 ha w Poszeszupie wpisana w KW SU1S/00056724/1
 • działka nr 303/3 o powierzchni 0,5566 ha w Poszeszupie wpisana w KW SU1S/00056724/1
 • działka nr 7/20 o pow. użytki rolne 3,7858 ha w Poszeszupiu –Folwark wpisane w KW SU1S/00027329/0
 • działka nr 70/1 o powierzchni 0,2964 ha w Poszeszupie- Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0
 • działka nr 70/2 o powierzchni 0,1416 ha w Poszeszupie- Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0
 • działka nr 4/9  o powierzchni  3,9735 ha w Poszeszupie-Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0
 • działka nr 4/11 o powierzchni 0,3242 ha w Poszeszupie-Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0
 • działka nr 188  o powierzchni 0,7945 ha w Rowelach wpisana w KW  SU1S/00022703/1
 • działka nr 453/1 o powierzchni 0,8910 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1
 • działka nr 423  o powierzchni 0,3496 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1
 • działka nr 387  o powierzchni użytków rol.  0,4359 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1
 • działka nr 395  o powierzchni 1,0996 ha w Rowelach  wpisana w KW SU1S/00022703/1
 • działka nr 27/1 o powierzchni 4,5400 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7
 • działka nr 26    o powierzchni 1,7934 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7
 • działka nr 30/5 o powierzchni  0,2870 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7
 • działka nr 32/3 o powierzchni  0,1980 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7
 • działka nr 62/17 o powierzchni do połowy z 1,0774 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7
 • działka nr 74/19 o powierzchni użytków roln. 0,4247 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00009477/0
 • działka nr 74/23 o powierzchni 0,2143 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00009477/0

 

Wszystkie działki przeznaczone są do prowadzenia upraw polowych i działalności wytwórczej  w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej. Przedmiotem ogłoszenia jest roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo ustalona Zarządzeniem Wójta Nr 38/2016 z dnia 25 października 2016r. w wysokości 13q żyta stanowiącego podstawę do ustalenia podatku rolnego w gminie w danym roku na podstawie corocznie ogłaszanego Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy, w 2018 roku cena żyta 52,49 zł.

Czynsz roczny za 1 ha gruntów użytkowanych rolniczo wynosi 682,37 zł w 2018r.( cena wywoławcza), płatny w ratach kwartalnych w terminach 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 października 2017 roku na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl  i w BIP  .

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333, 87 5687258

WÓJT

Gminy Rutka-Tartak

Piotr Sinkiewicz