Program „Czyste Powietrze” w Gminie  Rutka-Tartak

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 16 września 2022 r. do porozumienia  z dnia 20.07.2019 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a Gminą  Rutka-Tartak, nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze. Punkt służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

  • osobiście w Punkcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak
  • telefonicznie: 87 568 72 56 wew.32 ,

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu terminu i godziny.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Program „Czyste Powietrze”

Celem  Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu

Program „Czyste Powietrze” w Gminie  Rutka-Tartak w liczbach  (stan na dzień 30.09 2022 r.)

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 62
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 25
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 498 145zł