Rachunek do wpłat na pomoc dla Ukrainy

Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­wego (BGK) w imie­niu Naro­do­wego Banku Ukra­iny (NBU) otwo­rzył spe­cjalne konto, na które można wpła­cać pie­nią­dze na pomoc Ukra­inie. Środki tra­fią bez­po­śred­nio do Naro­do­wego Banku Ukra­iny, który prze­zna­czy je na potrzebne dzia­ła­nia. Wpłat na konto należy doko­ny­wać w zło­tych pol­skich.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

Narodowy Bank Ukrainy opublikował numer rachunku na swojej stronie internetowej.

Źródło: bgk.pl

Wpłaty w celu pomocy można realizować na wiele różnych rachunków, ale prosimy o korzystanie z rachunków dużych organizacji pomocowych, pozwoli to na uniknięcie ewentualnych oszustw.

Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/  w części  Przyłącz się do akcji – Pomoc finansowa dostępne są linki do stron internetowych sprawdzonych instytucji i organizacji prowadzących takie zbiórki.