Strategia Rozwoju Gminy Rutka Tartak na lata 2022-2030 – Konsultacje społeczne

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rutka Tartak na lata 2022-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

ANKIETA

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Rutka Tartak, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.