Wnioski o zmniejszenie pasa ochronnego dla planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior  i innych zbiorników wodnych

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje o możliwości składania wniosków o zmniejszenie dla planowanej zabudowy, pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek,  jezior  i innych zbiorników wodnych, położonych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w granicach Gminy Rutka-Tartak.

Do dnia 30.05.2021 r. osoby zainteresowane zmniejszeniem szerokości  pasa ochronnego od planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych mogą składać wnioski w tut.  Urzędzie.

Złożone wnioski zostaną przekazane przez Gminę Rutka-Tartak do Departamentu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W związku z tym należy uzasadnić potrzebę zmniejszenia pasa ochronnego o szerokości 100 m od planowanej zabudowy.

Aktualnie na terenie wyżej wymienionych obszarów obowiązuje m.in. zakaz budowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

Uwaga!

Wnioski wypełnione niestarannie (np. brak należytego uzasadnienia, brak oznaczenia zbiornika wodnego, itp.) oraz wnioski złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak w pokoju nr 4 lub pod numerem telefonu 87 568 72 56 wew. 36

 

Mapa Gminy Rutka-Tartak

Obszary nieoznaczone wyłączone są z przepisów o zakazie lokalizowania obiektów budowlanych  w pasie  szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior  i innych zbiorników wodnych.