Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Rutce-Tartak

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2021/2022

Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych  odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) –  w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy.

Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami.

Od dnia 1 września 2021 roku wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Rutka-Tartak będzie realizowane w  trzech pięciogodzinnych oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 1 .

Ważne! Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak  nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do oddziału przedszkolnego złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Dokumenty do pobrania:

  • pdf Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 26 stycznia 2021 roku
    Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2021/2022 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
    Wielkość pliku: 2 MB Pobrania: 379