Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak do oddziałów przedszkolnych

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Od 20 lutego 2023 r. roku rozpoczęliśmy nabór dzieci  do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, przy ul. Szkolnej 1, na rok szkolny 2023/2024.

Od dnia 1 września 2023 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Rutka-Tartak będzie realizowane w  trzech oddziałach przedszkolnych o pięciogodzinnym czasie pracy.

Zasady przyjęć do oddziałów przedszkolnych w publicznych Szkołach Podstawowych  regulują przepisy:

  1. rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
  2. Uchwały  nr XXV/155/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. – Uchwała_nr_XXV-155-2018_z_dnia_22.03.2018_
  3. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2023 /2024 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym,  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Rutka-Tartak, mogą być przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci przyjętych  i uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w  Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Rutce -Tartak nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do oddziału przedszkolnego     (w terminie od 20 lutego 2023 r.   do 24 lutego 2023 r. godz. 15:00),  złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko   wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze Gminy Rutka-Tartak, niż wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych  zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. W pierwszym jego etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe (art. 131 ust. 2 Ustawy prawo oświatowe/ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2023 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 stycznia 2023r.) tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddziały przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, nadal będą dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tj.:

1) dziecko rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne  lub studiujących w systemie stacjonarnym,

2) dziecko jednego z rodziców pracujących,

3) dziecko pracującego rodzica samotnie je wychowującego,

4) dziecko niepracującego rodzica, samotnie je wychowującego,

5) dziecko wychowujące się w rodzinie  objętej pomocą społeczną.

Wnioski o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego należy złożyć u Dyrektora Szkoły  w terminie od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. godz. 15:00 (postępowanie rekrutacyjne) oraz w terminie 11 lipca 2023 r.    ( postępowanie uzupełniające).

Dokumenty można pobrać poniżej a także ze strony internetowej Szkoły oraz u nauczycieli grupy przedszkolnej (Przedszkole – ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka-Tartak) lub  w księgowości szkoły ( pokój nr 29 – ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak.

Dokumenty do pobrania: