Spotkanie informacyjno – szkoleniowe.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFS

14.11.2019

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczyć będą naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFS:

Godz. 10:00

– Typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,

– Typ projektu 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR,

 

Godz. 13:00

 

– Typ projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności,

–  Typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

 

Na spotkaniach omawiane będą:

– podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

– tryb oceny i wyboru projektów,

– sposób przygotowania i składania wniosków ,

– najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

– podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Dokumenty do pobrania: